Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Guy’s Naaicentrum CVBA

Roodkruisstraat 98

9220 Hamme

België

[email protected]

0032 (0)52/47.18.05

BE 0439 427 321

RPR Dendermonde

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Guy’s Naaicentrum, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel op Roodkruisstraat 98, 9220 Hamme, BTW BE 0439 427 321, RPR Dendermonde, hierna genoemd Guy’s Naaicentrum, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Guy’s Naaicentrum moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Guy’s Naaicentrum aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Guy’s Naaicentrum niet. Guy’s Naaicentrum is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Guy’s Naaicentrum is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv.  maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Guy’s Naaicentrum. Guy’s Naaicentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Door de check-outprocedure te gebruiken (het plaatsen van artikelen in het winkelmandje, het invullen van gegevens om de artikelen in het winkelmandje te kunnen aankopen), en de aanvaarding van alle voorwaarden, plaatst de Klant een bestelling bij Guy’s Naaicentrum.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzes:

  • via kredietkaart (Mastercard, Visa),
  • via bankkaart (Bancontact, Maestro),
  • via smartphone-app van de betreffende bank,
  • via overschrijving op rekeningnummer BE 67 068 207 401 787.

Guy’s Naaicentrum is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de Benelux.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. Guy’s Naaicentrum streeft naar een snellere levering, binnen de 2 werkdagen, voor bestellingen geplaatst voor 12h op weekdagen, mits het/de gevraagde product(en) voorradig zijn. Wanneer dit niet het geval is, informeert Guy’s Naaicentrum de klant met een geschatte leveringstermijn, rekening houdend met de op dat moment door de leverancier van het product opgegeven leveringstermijn. Deze termijn is niet bindend en onderhevig aan factoren zoals gebrek aan grondstoffen, personeel of machines bij de leverancier/fabrikant, transportproblemen, douane-controles, inklaring, slechte weersomstandigheden, enz.

De levering gebeurt door a) onze vervoersfirma (Bpost), of b) indien de levering te groot/te zwaar is, door de medewerkers van Guy’s Naaicentrum.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Guy’s Naaicentrum.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Guy’s Naaicentrum was aangeboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Guy’s Naaicentrum.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Guy’s Naaicentrum te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Guy’s Naaicentrum.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Guy’s Naaicentrum, Roodkruisstraat 98, 9220 Hamme, 052/47.18.05, [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via het contactformulier op onze website www.guysnaaicentrum.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Guy’s Naaicentrum heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Guy’s Naaicentrum, Roodkruisstraat 94, 9220 Hamme. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Guy’s Naaicentrum zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, krassen, verkleuringen of andere zichtbare schade) zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Guy’s Naaicentrum alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Guy’s Naaicentrum op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan  Guy’s Naaicentrum wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Guy’s Naaicentrum geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Guy’s Naaicentrum betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor meterwaren van minder dan 50 cm lengte.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bijkomende commerciële garanties zijn beschikbaar en afhankelijk van de fabrikant/invoerder, deze variëren van 1 tot 3 jaar bovenop de wettelijke 2 jaar garantie. De voorwaarden hiervan zijn terug te vinden op onze website (www.guysnaaicentrum.be/service), bijkomende toelichting hierbij is steeds mogelijk.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt stellig aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Guy’s Naaicentrum klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Guy’s Naaicentrum.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Guy’s Naaicentrum zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Guy’s Naaicentrum is bereikbaar op het telefoonnummer 0032 (0)52/47.18.05, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres: Roodkruisstraat 98, 9220 Hamme. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Guy’s Naaicentrum beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 150 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Guy’s Naaicentrum zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 11: Privacy

Het privacybeleid is beschikbaar op onze website, onder de betreffende link.

 Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij gebruiken technische cookies om de functionaliteit van de website te garanderen; bijvoorbeeld voor het de login van de Klant, instellingen die de Klant gebruikt, een door de Klant vooraf ingevuld formulier met data, enz.

 Verder zijn er cookies die worden gebruikt voor data-analyse en het bijhouden van statistieken, zoals Google Analytics of een Facebook-plug-in.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Guy’s Naaicentrum om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Guy’s Naaicentrum. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).